REGULAMIN
Chód sportowy 20km

Regulamin zawodów w chodzie sportowym dla zawodników z licencją PZLA

  MOCNA PIĄTKA by Dawid Tomala – Walk 20km

Ranga Mistrzowska Międzynarodowa

 

Informacje i przepisy Zawodów:

 

Data:

Sobota, 22 czerwca 2024

 

Lokalizacja:

Pętla na rolkostradzie – ul. Trzech Stawów, Katowice, Polska

 

Organizator:

2M Promotion, Fundacja Tomali Zwycięzcy

Organy wspierające:

Polski Związek Lekkiej Atletyki/World Athletics

 

Delegat Techniczny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki:

Ryszard Kądziołka

 

Dyrektor Zawodów:

Marek Mróz – biuro@2mpromotion.pl

 

Kontakt z Biurem Organizatora:

biuro@mocnapiatka.pl

 

Lokalizacja Biura Zawodów i godziny pracy podczas wydarzenia:

Skwer 304 Dywizjonu Bombowego Ziemi Śląskiej przy ul. Trzech Stawów, Katowice

21/06: 18:30–20:00

22/06: 7:00–13:30

  

Trasa zawodów:

Zawody w chodzie sportowym odbędą się na trasie zlokalizowanej na rolkostradzie – ul. Trzech Stawów w Katowicach

10 kwietnia trasa została oficjalnie zmierzona i certyfikowana przez mierniczego World Athletics

Pętla wynosi 1km, podłoże asfaltowe.

 

Maps:

Szczegółowe informacje o trasie:

www.mocnapiatka.pl

 

Dystanse i kategorie wiekowe:

Zawody są dostępne dla wszystkich zawodników chodu sportowego, posiadających licencję PZLA zrzeszonych w PZLA oraz zawodników zagranicznych w następujących kategoriach i dystansach:

 

Chód sportowy 20 km:

Open dla Kobiet i Mężczyzn Elity – rocznik 2004 i starsi

 

Rejestracja:

– dla posiadaczy licencji PZLA na poszczególnych dystansach w chodzie sportowym zapisy będą dostępne poprzez system zgłoszeń STARTER dostępny pod adresem: www.starter.pzla.pl

– zawodnicy zagraniczni mogą rejestrować się na Zawody do 20.06.2024 drogą mailową na adres biuro@mocnapiatka.pl . Rejestracja e-mail musi zawierać imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, wydarzenie, klub, kraj oraz rekord życiowy.

 

Zapisy będą otwarte do 20 czerwca 2024r., do godz.12:00. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje udziału w Zawodach.

 

Sędziowie:

Zgodnie z przepisami World Athletics, dla dystansu 20 km Elity będzie zapewnionych 3 międzynarodowych sędziów wyłonionych spośród Panelu Area Race Walking Judges. Dodatkowi sędziowie zaproszeni zostaną z Panelu Sędziów Chodu Sportowego PZLA.

 

Opieka Medyczna:

Zawody będą zabezpieczone przez Partnera Medycznego, zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi.

 

Opłaty startowe:     

100zł płatne na konto bankowe Organizatora nr PL 85 1050 1214 1000 0090 7028 5151

 

Brak opłaty startowej odnotowanej na koncie Organizatora uniemożliwi wydanie pakietu startowego i uczestnictwo w Zawodach.

 

Nagrody:

Nagrody finansowe dla najlepszych 3 zawodniczek oraz 3 zawodników biorących udział w Zawodach na 20 km:

 

1.     500€

2.     400€

3.     300€

 

Nagrody będą pomniejszone o 10% lokalnego podatku i zostaną przekazane transferem bankowym na wskazane przez zawodnika, lub jego oficjalnego reprezentanta konto bankowe.

Puchary, upominki i medale będą wręczane dla najlepszych 3 zawodniczek i zawodników. Przewiduje się upominki i dyplomy dla zawodników 4-6.

 

Program minutowy zawodów [PROJEKT]:

07:00-13:00 – Wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów (biuro zawodów zamyka się na pół godziny przed startem poszczególnych dystansów)

08:00-12:00 – Możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem

08:30-08:45 – Oficjalne otwarcie i rozgrzewka z Mistrzem Olimpijskim Dawidem Tomalą

09:00 – Start Mocna 5 – Bieg 5km

09:02 – Start Nordic walking 5 km

10:00 – Start Mocna Piątka by Dawid Tomala – walking 20km

12:00 – Start Mocna 5 – bieg 10km

13:10-13:25 – Rozgrzewka z Mistrzem Olimpijskim Dawidem Tomalą

13:30 – Start Mocna 5 Junior

15:00 – Dekoracje poszczególnych dystansów i kategorii

16:00 – Muzyczna niespodzianka

17:00 – koniec zawodów

  

 

Obuwie startowe musi być zgodne z przepisami World Athletics, w kwestii grubości podeszwy. Procedura sprawdzania obuwia odbywać się będzie w call-room przed zawodami, a w uzasadnionych przypadkach w strefie post-event po zakończeniu rywalizacji.

 

 

Formularz zgody uczestników Mityngu, pozwalający na udział w zawodach:

 

Zgłaszam chęć udziału w Mocna Piątka by Dawid Tomala Walk Race (Mocna Piątka Walk) na poniższych warunkach, które stanowią wiążącą umowę pomiędzy mną, a organizatorami 2M Promotion i Fundacją Tomali Zwycięzcy (Organizatorem).

 

1)    Będę przestrzegać Międzynarodowego Regulaminu Zawodów Lekkoatletycznych (World Athletics Competiton Rules) oraz wszelkich zasad określonych dla tych Zawodów, które zostaną określone i zaprezentowane na stronie internetowej www.mocnapiatka.pl i przekazane zawodnikom.

2)    Jestem fizycznie i psychicznie zdolny do bezpiecznego udziału w Zawodach bez powodowania obrażeń u siebie lub innych uczestników Mocna Piątka Walk.

3)    Wyrażam zgodę i akceptuję możliwość udzielenia mi pomocy medycznej przez Organizatora lub jego pracowników w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. W przypadku udzielenia mi pomocy medycznej w nagłych wypadkach lub usług wymagających uiszczenia opłat, wyrażam zgodę na pokrycie tych kosztów.

4)    Uczestnictwo w Mocna Piątka Walk i związanych z nim aktywności fizycznej (Aktywności) wiąże się z przewidywalnym i nieprzewidywalnym ryzykiem, wydarzeniami losowymi i niebezpieczeństwami, których nie eliminuje żadna doza ostrożności, uwagi ani wiedza specjalistyczna, w tym między innymi możliwość poważnych obrażeń ciała, choroby, schorzeń i zarażenia, w tym między innymi COVID-19. Rozumiem i potwierdzam, że udział w wydarzeniu wiąże się z ryzykiem, niebezpieczeństwami i zagrożeniami (Ryzyko) i wyraźnie i dobrowolnie przyjmuję Ryzyko i odpowiedzialność za wszelkie szkody, zobowiązania i straty, w tym utratę dochodów, wydatków lub wszelkie inne powiązane straty wynikające z Ryzyka wynikającego z mojego udziału w Zawodach.

5)    W zamian za zezwolenie przez Organizatora na mój udział w Mocna Piątka Walk, zgadzam się wynagrodzić lub zwolnić z odpowiedzialności Organizatora Mocna Piątka Walk i jego pracowników oraz wszystkich wolontariuszy z wszelkich obrażeń, strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów, wydatków, żądań, roszczeń lub powództwa wynikającego z prawa zwyczajowego lub ustawowego, na które mogę cierpieć lub ponieść w związku z moim udziałem w Mocna Piątka Walk, w tym w wyniku zaniedbania, naruszenia ustawowego obowiązku lub jakiegokolwiek działania lub zaniechania Organizatora i jego pracowników i wolontariuszy.

6)    Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w tym robienie mi zdjęć i nagrywanie filmów przed, w trakcie i po moim udziale w Mocna Piątka Walk. Wyrażam zgodę i przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia i nagrania wideo będące własnością Organizatora, mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych lub innych bez mojej dalszej zgody. Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora mojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, podobizny z mojego występu w Mocna Piątka Walk w dowolnym czasie, w celu promowania i nagłaśniania obecnych i przyszłych Zawodów, bez wynagrodzenia.

7)    Wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi wszelkich moich danych osobowych oraz danych szczegółowych wszystkich osób towarzyszących („Dane Osobowe”), które mogą zostać przez nich przekazane:

a)   Przyszłemu Organizatorowi Mocna Piątka Walk,

b)   Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki,

c)    Światowej Federacji Lekkoatletycznej (World Athletics).

 

8)    Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich Danych Osobowych przez Organizatora lub instytucjom, którym zostały one udostępnione, w następujących celach:

a)   jakikolwiek cel wymagany lub uznany za odpowiedni w celu pomocy stronom niniejszej Umowy lub rządowi Kraju Gospodarza lub jakimkolwiek organom, służbom lub agencjom władz państwowych lub lokalnych w Kraju Gospodarza,

b)   aby skontaktować się ze mną w sprawie mojej rejestracji i/lub udziału w Mocna Piątka Walk,

c)    zapewnienia pomocy medycznej w nagłych wypadkach, np. w przypadku, gdy doznam urazu, zachoruję lub stanę się chory w inny sposób podczas Mocna Piątka Walk,

d)   dane osobowe mogą być również wykorzystywane w dowolnym celu:

i)      – wymaganym lub dozwolonym przez prawo,

ii)     – wymaganym w celu zbadania działania niezgodnego z prawem,

iii)    – wymaganym przez organ śledczy do czynności dochodzeniowych,

iv)   – niezbędnym do zapobieżenia poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa człowieka, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego,

v)    – dane osobowe mogą zostać ujawnione za granicą w określonych celach.

9)    Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Organizatora Danych Osobowych oraz danych medycznych w jego bazie danych.

10) Zgadzam się przestrzegać wszystkich rządowych protokołów i przepisów niezbędnych do wjazdu do Kraju Gospodarza, w tym między innymi wszystkich wymogów związanych z COVID, które mają zastosowanie w momencie mojego przyjazdu. Ponadto zgadzam się, że będę przestrzegać wszystkich takich protokołów i przepisów przez cały czas mojego pobytu w Kraju Gospodarza i podczas Mocna Piątka Walk.

11) Jestem świadomy, że wydarzenia mogą zostać opóźnione lub odwołane z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zgadzam się na to, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, finansowe lub inne, które mogę ponieść, wynikające lub spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez siły pozostające poza kontrolą Organizatora, w tym między innymi: strajki, przerwy w pracy, wypadki, działania wojenne lub terrorystyczne, zamieszki cywilne lub wojskowe, pogodę, pandemie lub epidemie lub choroby, katastrofy nuklearne lub naturalne lub klęski żywiołowe, a także przerwy, utratę lub nieprawidłowe działanie narzędzi, komunikacji lub usług komputerowych (oprogramowania i sprzętu). Organizator, w mało prawdopodobnym przypadku ewentualnego odwołania Mocna Piątka Walk z jakiegokolwiek powodu, zwróci wszystkie opłaty organizacjom i osobom, które mogły przyczynić się do sfinansowania wydarzenia. Takie zwroty będą dokonywane wyłącznie do kwoty, jaką Organizator będzie miał do dyspozycji po spełnieniu wszystkich zobowiązań.

 

Testy antydopingowe i kwalifikacji płci (dotyczy tylko zawodników startujących w chodzie sportowym na dystansie 20 km w kategorii OPEN): Przyjmuję do wiadomości, że testy antydopingowe i kwalifikacji płci mogą być przeprowadzane zgodnie z zasadami i przepisami antydopingowymi i in. World Athletics i niniejszym wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim wymaganiom dotyczącym tych testów w trakcie Mocna Piątka Walk.