Regulamin Mocna Piątka JUNIOR by Dawid Tomala

1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy jest firma Fundacja ToMali Zwycięzcy z siedzibą w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 21, NIP: 7011078452 , zwany dalej „Organizatorem”.

2. CELE IMPREZY:

 1. upowszechnienie biegów dla dzieci jako dyscyplin sportu i formy ruchu,
 2. popularyzacja biegów jako recepty na zdrowie,
 3. popularyzacja biegania i chodzenia jako najprostszych form rekreacji ruchowej,
 4. pobudzanie aktywności ruchowej dzieci o różnym poziomie sprawności ruchowej,
 5. rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u dzieci,
 6. promowanie zdrowego trybu życia,
 7. promocja idei wolontariatu.

3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:

 1. Impreza biegowa pn. “MOCNA PIĄTKA JUNIOR BY DAWID TOMALA” odbędzie się w ramach “MOCNA PIĄTKA BY DAWID TOMALA” 3 września 2023 roku (niedziela) w Katowicach.
 2. Trasa biegu będzie przebiegać ulicami centrum Katowic, drogami gruntowymi, –
  mapa i tracks GPS będą dostępne na stronie internetowe www.mocnapiatka.pl.
 3. Start i meta biegu usytuowane będą na początku ulicy Dworcowej w Katowicach.
  1. Organizator określa następujące dystanse dla poszczególnych roczników:
   2018 – 2020 (3 – 6 lat), dystans 200m
   2017 – 2012 (7– 11 lat), dystans 500m (w podziale na chłopców i dziewczęta)
   Roczniki 2013 – 2008 (12 – 15 lat), dystans 1000m (w podziale na chłopców i dziewczęta)
   Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia startów poszczególnych roczników.
 4. Trasy biegów nie będą posiadać atestu PZLA.
 5. Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanych sektorach zgodnie z wytycznymi Organizatora.
 6.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
 7. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów elektronicznych (elektroniczny pomiar czasu) lub na podstawie wyników pozyskanych od sędziów. Właściwe zamontowanie chipa jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.
 8. Brak zwrotu chipa będzie skutkowało naliczeniem uczestnikowi/opiekunowi prawnemu opłaty w wysokości 30zł rekompensującej koszt urządzenia.
 9. Maksymalna ilość uczestników wszystkich kategorii (łącznie) 150 osób.

4. UCZESTNICTWO:

 1. W zawodach prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia biegu nie ukończyli 17 lat. Uczestnicy zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) o starcie na odpowiedzialność przez
  opiekuna prawnego. O zakwalifikowaniu zawodnika do danej grupy decyduje rok urodzenia.
 2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie podpisanego przez Opiekuna Prawnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
 3.  Na trasie biegu znajdować się będą sędziowie, którzy odnotują pojawienie się
 4. Uczestnika w wymaganym punkcie. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować jego dyskwalifikację.
 5. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, ochrony, strażaków i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 6. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego Uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
 7. Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play.
 8. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.
 9. Opiekun prawny Uczestnika wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje on na odpowiedzialność Opiekuna prawnego który ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Opiekun Prawny Uczestnika ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 1. Zapisy/zgłoszenia przyjmowane będą jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
 2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nie będą ważne.
 3. Zapisy/zgłoszenia przyjmowane będą jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.pomiaryczasu.pl do której link znajduje się na stronie internetowej imprezy: www.mocnapiatka.pl

6. BIURO ZAWODÓW, PAKIETY

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów opiekunowie prawni uczestników zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że stan zdrowia uczestnika pozwala na udział w tym biegu. Pakiet startowy odebrać może uczestnik lub jego opiekun prawny. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
 3. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem biegu.
 4. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora (do pobrania ze strony internetowej www.mocnapiatka.pl na około dwa tygodnie przed biegiem). Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków
  oświadczenia/upoważnienia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.
 5. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają, m.in.:
  1. numer startowy,
  2. agrafki,
  3. upominki od sponsorów i partnerów imprezy – o ile zostaną przekazane

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

 1. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów brutto (liczonych od strzału startera).
 2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych 2008-2017 otrzymają pamiątkowe nagrody rzeczowe.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w pozostałych klasyfikacjach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do 7 dni po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 6. W przypadku, gdy łączna wartość nagrody Uczestnika przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

 1. Poprzez udział w Mocna Piątka Junior by Dawid Tomala uczestnik oraz opiekun prawny akceptuje powyższy regulamin.
 2. Uczestnik oraz opiekun prawny wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach imprezy, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych; wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;
  2. rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:
   1. nadawania i reemitowania; wyświetlania; publicznego odtwarzania; publicznego wykonywania; publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.
  3. Uczestnik oraz opiekun prawny wyraża zgodę na publikację danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.
  4. Klauzula informacyjna RODO.
   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:
   2. Administrator danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja ToMali Zwycięzcy z siedzibą w Bojszowach (zwana dalej „Administratorem”), adres: ul. Świętego Jana 21, 43‑220 Bojszowy, e-mail: info@fundacjatomali.pl
   3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach: zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka by Dawid Tomala – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   4. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;
   5. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
  5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
   1. Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
    1. pracownikom i współpracownikom Fundacji ToMali Zwycięzcy posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
    2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacja ToMali Zwycięzcy (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
    3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
   2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja ToMali Zwycięzcy nie przekazuje danych osobowych uczestników
    do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
   3. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka JUNIOR by Dawid Tomala oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w Mocna Piątka JUNIOR by Dawid Tomala dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
   4. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
   5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   6. Obowiązek podania danych – art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w Mocna Piątka JUNIOR by Dawid Tomala jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w Mocna Piątka JUNIOR by Dawid Tomala .
   7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia dostęp do toalet.
 3. Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.
 6. Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora, nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
 7. Uczestnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie zdyskwalifikowany. Za niedozwolone uznaje się:
  1. start Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  2. skracanie, zmienianie trasy,
  3. wykorzystanie jakichkolwiek urządzeń i pojazdów wspomagających
  4. Uczestnika w osiągnięciu wyniku,
  5. udział w zawodach z numerem startowym innego Uczestnika na zasadach innych niż opisane w niniejszym regulaminie (przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu Uczestników).
 8. Protesty dotyczące organizacji wydarzenia lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: biuro@fundacjatimali.pl do godziny od zakończenia biegu, czyli do godz. 19:00 3 września 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty w imieniu Organizatora rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie godziny od momentu wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami oficjalnymi.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O treści
 10. zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie go
 11. przez Organizatora na stronie www.mocnapiatka.pl/regulamin. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres biuro@fundacjatomali.pl.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
 13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 14. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@fundacjatomali.pl.
 15. Wysłanie formularza rejestracyjnego lub złożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegać.
 16. Regulamin obowiązuje od dnia 02.07.2023 r.