Regulamin Mocna Piątka JUNIOR by Dawid Tomala

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ

MOCNA PIĄTKA JUNIOR

 

1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy jest 2M Promotion z siedzibą w Katowicach ul. Witosa 30a/13, 40-832 Katowice, NIP 6341720721, a współorganizatorem Fundacja „ToMali Zwycięzcy” z siedzibą w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 21, NIP: 7011078452, zwani dalej „Organizatorem”.

2. CELE IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegów jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
 4. Pobudzanie aktywności ruchowej.
 5. Promocja miasta Katowice
 6. Promocja idei wolontariatu.

 

3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA

 1. Impreza sportowa pn. „Mocna Piątka Junior” odbędzie się 22 czerwca 2024 roku (sobota) w Katowicach przy ul. Trzech Stawów, w ramach której przeprowadzone zostaną zawody w biegu dzieci i młodzieży.
 2. Starty odbywały się będą zgodnie z harmonogramem umieszczonym na www.mocnapiatka.pl
 3. Start i meta biegu usytuowane będą na ul. Trzech Stawów w pobliżu „parkingu Trzy Stawy” w okolicach ul. Francuskiej 180 w Katowicach. Trasa jest wyłączona z ruchu pieszego, rowerowego i jazdy na rolkach.
 4. Biegi dzieci i młodzieży rozegrane zostaną na podstawie regulaminu „Mocna Piątka Junior” jako nieodpłatne zawody. Podstawą startu będzie rejestracja w systemie elektronicznym do dnia 20 czerwca 2024 (w przypadku wyczerpania limitu startujących rejestracja zostanie zakończona wcześniej) i podpisanie zgody na start małoletniego przez rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Trasy biegu będą przebiegać drogą asfaltową w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów (rolkostradzie) – mapa będzie dostępna na stronie internetowej mocnapiatka.pl
 6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanych sektorach według kolejności przydzielonej zgodnie z wytycznymi Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

 

4. UCZESTNICTWO

 1. W zawodach startują dzieci w wieku 3-15 lat, z podziałem na kategorie wiekowe.
 2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
 3. Na trasie biegu znajdować się będą sędziowie, którzy odnotują pojawienie się Uczestnika w wymaganym punkcie. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować jego dyskwalifikację.
 4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, OSP i innych.
 5. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego Uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
 6. Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji zawodów są ostateczne i niepodważalne.
 8. Rodzic/opiekun prawny wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż jego dziecko/podopieczny startuje na jego odpowiedzialność i to on ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że rodzic/opiekun prawny Uczestnika ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, wyrażając zgodę na start w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Zapisy/zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie chronotex.pl, do której link znajduje się na stronie imprezy www.mocnapiatka.pl
 2. Organizator ustala limit 100 uczestników w zawodach Mocna Piątka Junior.
 3. O udziale Uczestników w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zapisy na Mocna Piątka Junior możliwe są tylko poprzez formularz zgłoszeniowy online do dnia 20 czerwca.
 5. Po wyczerpaniu limitu 100 osób lista zostanie zamknięta, nie później jednak niż do dnia 20 czerwca br.
 6. W dniu imprezy nie będzie możliwości dokonania zapisu w biurze zawodów.
 7. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 8. Dzieci w rywalizacji „Mocna Piątka Junior” startują bezpłatnie.

 

6. BIURO ZAWODÓW, PAKIETY

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w godzinach pracy Biura Zawodów w przeddzień zawodów oraz w dniu zawodów nie później niż 30 minut przed startem dystansu. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem biegu.
 2. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów rodzice/opiekunowie prawni Uczestników Mocnej Piątki Junior zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że stan zdrowia ich dzieci/podopiecznych pozwala na udział w tym biegu. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście.
 3. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Nieodebranie pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
 5. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru pod warunkiem osobistego podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenia o stanie zdrowia przed startem.
 6. Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej.
 7. Biuro Zawodów nie wydaje druków upoważnienia.
 8. Przy odbiorze pakietu w imieniu innej osoby należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.
 9. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają:
  • numer startowy,
  • agrafki,
  • upominki od sponsorów i partnerów imprezy – o ile zostaną przekazane.

 

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Ustalenie kolejności biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie dokonywane przez sędziów wyznaczonych przez Organizatora.
 2. Każdy Uczestnik, który ukończy bieg w ramach Mocnej Piątki Junior otrzyma medal okolicznościowy.
 3. Bieg Mocna Piątka Junior zostanie rozegrany na dystansach dostosowanych do wieku uczestników 200m (3-6 lat), 500m (7-12 lat), 1000m (13- 15 lat).
 4. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o rocznik wg następujących kategorii wiekowych:
  1. 3-4 lata unisex (rocznik 2020-2021)
  2. 5-6 lat unisex (rocznik 2018-2019)
  3. 7-8 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2016-2017)
  4. 9-10 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2014-2015)
  5. 11-12 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2012-2013)
  6. 13-15 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2010-2011)
 5. Dzieci z rocznika 2020 mogą biec za rękę z rodzicem/opiekunem. Rodzic/opiekun biegnący z dzieckiem na ręce nie będzie podlegał klasyfikacji. Organizator ze względu na bezpieczeństwo uczestników, zabrania udziału w zawodach z dzieckiem w wózku.
 6. Organizator przewidział nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 7. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do 3 dni po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

8. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

 1. Poprzez udział w Mocna Piątka Junior i akceptacje powyższego regulaminu, rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach imprezy, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;
  2. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;
  3. rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:

− nadawania i reemitowania,

− wyświetlania,

− publicznego odtwarzania,

− publicznego wykonywania,

− publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.

 1. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentowanej drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.
 2. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administrator danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja ToMali Zwycięzcy z siedzibą w Bojszowach (zwana dalej „Administratorem”), adres: ul. Świętego Jana 21, 43‑220 Bojszowy, e-mail: info@2fundacjatomali.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:
  • zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w imprezie sportowej Mocna Piątka Junior – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;
  • w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
  • Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
  • Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
  • pracownikom i współpracownikom Fundacji ToMali Zwycięzcy posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji ToMali Zwycięzcy (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja ToMali Zwycięzcy nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
  • Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka Junior oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 3. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust. 2 lit. d) RODO rodzice/prawni opiekunowie Uczestnika mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Obowiązek podania danych – art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w Mocna Piątka Junior jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w Mocna Piątka Junior.
 6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia dostęp do toalet.
 3. Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie.
 4. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 5. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
 6. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
 8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.
 10. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się wobec Organizatora, nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
 11. Uczestnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie zdyskwalifikowany. Za niedozwolone uznaje się:
  1. skracanie, zmienianie trasy,
  2. wykorzystanie jakichkolwiek środków, urządzeń czy pojazdów wspomagających Uczestnika w osiągnięciu wyniku,
  3. udział w zawodach z numerem startowym innego Uczestnika na zasadach innych niż opisane w niniejszym regulaminie (przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu Uczestników).
 12. Protesty dotyczące organizacji wydarzenia lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: biuro@fundacjatomali.pl do godziny od zakończenia biegu, 22 czerwca 2024r. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty w imieniu Organizatora rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie godziny od momentu wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami oficjalnymi.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie go przez Organizatora na stronie mocnapiatka.pl/regulamin. W razie, gdy rodzic/opiekun prawny Uczestnika nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres biuro@fundacjatomali.pl.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
 15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 16. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@fundacjatomali.pl
 17. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegać.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2024 r.