Regulamin Mocna Piątka 2023

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ

MOCNA PIĄTKA

1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy jest 2M Promotion z siedzibą w Katowicach ul. Witosa 30a/13, 40-832 Katowice, NIP 6341720721, a współorganizatorem Fundacja „ToMali Zwycięzcy” z siedzibą w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 21, NIP: 7011078452, zwani dalej

„Organizatorem”.

2. CELE IMPREZY

1. Upowszechnienie biegów, chodu sportowego oraz Nordic Walking jako dyscyplin sportu

i formy ruchu,

2. Popularyzacja biegów masowych jako recepty na zdrowie,

3. Popularyzacja biegania i chodzenia jako najprostszych form rekreacji ruchowej,

4. Pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności

ruchowej,

5. Rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ruchowo ze

wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych,

6. Promowanie zdrowego trybu życia,

7. Promocja miasta Katowice

8. Promocja idei wolontariatu.

3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA

1. Impreza sportowa pn. „Mocna Piątka” odbędzie się 22 czerwca 2024 roku (sobota) w Katowicach przy ul. Trzech Stawów, w ramach której przeprowadzone zostaną zawody w biegu na 5 i 10km, marsz Nordic Walking na 5km, chód sportowy na 20km oraz zawody w biegu dzieci i młodzieży

2. Starty odbywały się będą zgodnie z harmonogramem umieszczonym na www.mocnapiatka.pl

3. Start i meta biegu usytuowane będą na ul. Trzech Stawów w pobliżu „parkingu Trzy Stawy” w okolicach ul. Francuskiej 180 w Katowicach. Trasa jest wyłączona z ruchu pieszego,rowerowego i jazdy na rolkach

4. Biegi odbędą się na dystansach 5km i 10km, a marsz Nordic Walking na dystansie 5km – obie konkurencje na wszystkich dystansach są ogólnodostępne.

5. Chód sportowy rozegrany zostanie na dystansie 20km zgodnie z regulaminem „Mocna Piątka walk 20km”. Do startu uprawnieni są zawodnicy, legitymujący się ważną na rok 2024 licencją zawodniczą oraz ważnym minimum do dnia 30 czerwca 2024 orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do uprawiania lekkiej atletyki. Rejestracja będzie możliwa w systemie START PZLA.

6. Biegi dzieci rozegrane zostaną na podstawie regulaminu „Mocna Piątka Junior” jako nieodpłatne zawody w biegach dzieci i młodzieży. Podstawą  startu będzie rejestracja w systemie elektronicznym i podpisanie zgody na start małoletniego przez opiekuna prawnego.

7. Trasy biegu i Nordic Walking posiadają atest PZLA i będą przebiegać drogą asfaltową w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów (rolkostradzie) – mapa będzie dostępna na stronie internetowej www.mocnapiatka.pl

8. Trasy chodu sportowego posiada atest PZLA oraz World Athletic i będzie przebiegać drogą asfaltową w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów (rolkostradzie) – mapa będzie dostępna na stronie internetowej www.mocnapiatka.pl

9. Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanych sektorach według kolejności przydzielonej zgodnie z wytycznymi Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

11. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów elektronicznych (elektroniczny pomiar czasu). Właściwe zamontowanie chipa jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.

12. Brak zwrotu chipa będzie skutkował naliczeniem uczestnikowi opłaty w wysokości 100zł rekompensującej koszt urządzenia.

4. UCZESTNICTWO

1. W zawodach prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia (minimum to ukończone 16 lat do dnia rozpoczęcia biegu) zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania przez opiekuna prawnego (w Biurze Zawodów) oświadczenia o starcie małoletniego na odpowiedzialność opiekuna prawnego.

2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).

3. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne i/lub sędziowie, którzy odnotują pojawienie się Uczestnika w wymaganym punkcie. Brak odczytu/pojawienia się Uczestnika na danym

punkcie może spowodować jego dyskwalifikację.

4. Limity czasowe dla Biegów i Nordkic Walking wynoszą:

4.1. Bieg 5km – 45 minut liczone od strzału startera

4.2. Nordic Walking 5km – 50min liczone od strzału startera

4.3. Bieg 10km – 90 minut liczone od strzału startera

5. Uczestnik, którzy nie ukończy zawodów w limicie zobowiązany jest do przerwania i niezwłocznego opuszczenia trasy.

6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, OSP i innych.

7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego Uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

8. Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play.

9. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji zawodów są ostateczne i niepodważalne.

10. Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty

startowej oznaczają, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego sięz uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1. Zapisy/zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.chronotex.pl, do której link znajduje się na stronie imprezy www.mocnapiatka.pl

2. Organizator ustala limity uczestników:

2.1. Bieg na 5 km – 250 zawodników,

2.2. Bieg na 10km – 150 zawodników,

2.3. Nordic Walking na 5 km – 50,

2.4. Chód sportowy – 50,

2.5. Łącznie 500 zawodników.

3. O udziale Uczestników w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą. Za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe Organizatora.

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej. Na uregulowanie opłaty startowej Uczestnik od momentu rejestracji ma 7 dni. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne. Możliwość zapisu w dniu  imprezy będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu.

5. Opłaty startowe za pakiet wynoszą odpowiednio:

5.1. Bieg na 5km i Nordic Walking na 5km

5.1.1. 60 zł – do 31.05.2024,

5.1.2. 70 zł – do 16.06.2024

5.1.3. Opłata w dniu zawodów wynosi 90zł.

5.2. Bieg na 10km

5.2.1. 70 zł – do 22.05.2024

5.2.2. 80zł – do 16.06.2024

5.2.3. 100zł – w dniu zawodów

5.3. Opłaty startowe za chód sportowy określone są w regulaminie „Mocna 5 walk 20km”.

5.4. Opłaty startowe w dniu zawodów możliwe wyłącznie gotówką. Uwaga! Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc oraz pakietów startowych podczas zapisów w biurze zawodów).

5.5. Dzieci w rywalizacji „Mocna Piątka Junior” startują bezpłatnie.

6. Płatności należy dokonywać poprzez system szybkich płatności online dostępny w procesie rejestracji. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę

równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.

7. Faktury:

7.1. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub

w imieniu podmiotu zagranicznego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Operatora zapisów na adres e-mail: biuro@fundacjatomali.pl od razu,

po dokonaniu płatności. Faktury zostaną wystawione i przesłane na wskazany adres najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

7.2. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanym powyżej terminie wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu, na który ma zostać wysłana faktura. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane: „Faktura za Mocna Piątka Katowice”. Zgłoszenia o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.

6. REZYGNACJA I PRZENIESIENIE NUMERU

1. W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na bieg organizowany przez Organizatora w przyszłości.

2. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, możliwe będzie do 15 czerwca 2024 roku do godz. 12.00. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: biuro@fundacjatomali.pl. Koszt przeniesienia numeru: 30 zł (płatne na wskazane w mailu konto – z dopiskiem „opłata za przeniesienie numeru”).

3. Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować.

7. BIURO ZAWODÓW, PAKIETY

1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w godzinach pracy Biura Zawodów w przeddzień zawodów oraz w dniu zawodów nie później niż 30 minut przed startem dystansu.

2. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście.

Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Nieodebranie pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

4. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem biegu.

5. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru pod warunkiem osobistego podpisania przez zawodnika oświadczenia o stanie zdrowia przed startem.

5.1. Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej.

5.2. Biuro Zawodów nie wydaje druków upoważnienia.

5.3. Przy odbiorze pakietu w imieniu innej osoby należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

6. W pakiecie startowym Uczestnicy,

6.1. którzy zapiszą się prawidłowo oraz opłacą start do 07.06.2024 otrzymają, m.in.:

6.1.1. koszulkę startową zgodną z podanym przy rejestracji rozmiarem,

6.1.2. numer startowy,

6.1.3. agrafki,

6.1.4. chip pomiaru czasu6.1.5. kupon na posiłek po biegu,

6.1.6. upominki od sponsorów i partnerów imprezy – o ile zostaną przekazane.

6.2. Uczestnicy, którzy zarejestrują i opłacą się po 07.06.2024 w pakiecie otrzymają m.in:

6.2.1. koszulkę startową bez gwarancji rozmiaru,

6.2.2. numer startowy,

6.2.3. agrafki,

6.2.4. chip pomiaru czasu

6.2.5. kupon na posiłek po biegu,

6.2.6. upominki od sponsorów i partnerów imprezy – o ile zostaną przekazane.

8. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna określana jest na podstawie czasów rzeczywistych brutto liczonych od strzału startera do przekroczenia linii mety. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu w oparciu o chipy mocowane na bucie maksymalnie do wysokości kostki u nogi.

2. Każdy uczestnik, który ukończy bieg lub marsz Nordic Walking otrzyma medal okolicznościowy.

3. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych.

4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki i/lub nagrody rzeczowe.

5. Klasyfikacja generalna dotyczy tylko biegów. W marszu Nordic Walking Organizator nie przewiduje klasyfikacji generalnej.

6. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki i/lub nagrody rzeczowe.

7. Klasyfikacje wiekowe – kobiet i mężczyzn biegów i Nordic Walking:

1. K1 / M1 – 16 – 29

2. K2 / M2 – 30 – 39

3. K3 / M3 – 40 – 49

4. K4 / M4 – 50 – 59

5. K5 / M5 – 60+

8. Nagrody w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych nie dublują się. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną.

9. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do 3 dni po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda

przepada na rzecz Organizatora.

10. W przypadku, gdy łączna wartość nagrody Uczestnika przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Kategorie wiekowe biegów dla dzieci „Mocna Piątka Junior”:

1. 3-4 lata unisex (rocznik 2020-2021) – dystans 100m

2. 5-6 lat unisex (rocznik 2018-2019) – dystans 200m

3. 7-8 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2016-2017) – dystans 200m

4. 9-10 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2014-2015) – dystans 400m

5. 11-12 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2012-2013) – 500m

6. 13-14 lat z podziałem na dziewczęta i chłopcy (rocznik 2010-2011) – 1000m12. Biegi dzieci odbywają się bez pomiaru czasu

13. Prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych oraz nagrodzenie w biegu „Mocna Piątka Junior”.

14. Biegi dzieci „Mocna Piątka Junior” odbywać będą się na podstawie regulaminu „Mocna Piątka Junior” zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Organizatora na dwa tygodnie przed datą imprezy.

9. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

1. Poprzez udział w Mocna Piątka i akceptacje powyższego regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach imprezy, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;

b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;

c) rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:

− nadawania i reemitowania,

− wyświetlania,

− publicznego odtwarzania,

− publicznego wykonywania,

− publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentowanej drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.

3. Klauzula informacyjna RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja ToMali Zwycięzcy z siedzibą w Bojszowach(zwana dalej „Administratorem”), adres: ul. Świętego Jana 21, 43‑220 Bojszowy, e-mail: info@2fundacjatomali.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – art. 13 ust. 1

lit. c) RODO Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:

1. zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w imprezie sportowej Mocna Piątka – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;

3. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. e) RODO

1. Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:

i. pracownikom i współpracownikom Fundacji ToMali Zwycięzcy posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,

ii. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji ToMali

Zwycięzcy (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),

iii. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

iv. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja ToMali Zwycięzcy nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

v. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. a)

RODO Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres

obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń

wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan

zakwalifikowana do uczestnictwa w Mocna Piątka dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

4. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Obowiązek podania danych – art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w Mocna Piątka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowychw związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w Mocna Piątka.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – art. 13 ust. 2 lit. f) RODO

Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia dostęp do toalet.

3. Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.

7. Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora, nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.

8. Uczestnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie zdyskwalifikowany. Za niedozwolone uznaje się:

8.1. start Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,

8.2. skracanie, zmienianie trasy,

8.3. wykorzystanie jakichkolwiek środków, urządzeń czy pojazdów wspomagających Uczestnika w osiągnięciu wyniku,

8.4. udział w zawodach z numerem startowym innego Uczestnika na zasadach innych niż opisane w niniejszym regulaminie (przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu Uczestników).

9. Protesty dotyczące organizacji wydarzenia lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: biuro@fundacjatomali.pl do godziny od zakończenia biegu,

22 czerwca 2024r. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty w imieniu

Organizatora rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie godziny od momentu wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami oficjalnymi.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie go przez Organizatora na stronie www.mocnapiatka.pl/regulamin. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje

nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres biuro@fundacjatomali.pl.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

13. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@fundacjatomali.pl.

14. Wysłanie formularza rejestracyjnego lub złożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegać.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2024 r.