Regulamin Mocna Piątka 2023

1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy jest firma Fundacja ToMali Zwycięzcy z siedzibą w Bojszowach przy ul. Świętego Jana 21, NIP: 7011078452 , zwany dalej „Organizatorem”.


2. CELE IMPREZY:

 1. upowszechnienie biegów, chodu sportowego oraz Nordic Walking jako dyscyplin sportu i formy ruchu,
 2. popularyzacja biegów masowych jako recepty na zdrowie,
 3. popularyzacja biegania i chodzenia jako najprostszych form rekreacji ruchowej,
 4. pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej,
 5. rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ruchowo ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych,
 6. promowanie zdrowego trybu życia,
 7. promocja miasta Katowice
 8. promocja idei wolontariatu.


3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:

 1. Impreza sportowa pn. „Mocna Piątka” odbędzie się 3 września 2023 roku (niedziela) w Katowicach.
 2. Start biegów będzie zgodny z programem umieszczonym na www.mocnapiatka.pl
 3. Trasa biegu będzie przebiegać ulicami centrum Katowic, drogami gruntowymi, – mapa będzie dostępna na stronie internetowej www.mocnapiatka.pl.
 4. Start i meta biegu usytuowane będą na początku ulicy Dworcowej w Katowicach.
 5. Trasa biegu Mocna Piątka jest częściowo wyłączona z ruchu pieszego.
 6. Zawodnicy Mocna Piątka są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym do przekraczania dróg w miejscach wskazanych przez organizatora.
 7. Trasy biegów nie będą posiadać atestu PZLA.
 8. Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanych sektorach według kolejności przydzielonej zgodnie z wytycznymi Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i/lub poziomymi co 1 kilometr.
 10. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów elektronicznych (elektroniczny pomiar czasu). Właściwe zamontowanie chipa jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.
 11. Brak zwrotu chipa będzie skutkował naliczeniem uczestnikowi opłaty w wysokości 50zł rekompensującej koszt urządzenia.

4. UCZESTNICTWO:

 1. W zawodach prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia biegu ukończą 18 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia (minimum ukończone 16 lat do dnia rozpoczęcia biegu) zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego.
 2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
 3. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne/sędziowie, którzy odnotują pojawienie się Uczestnika w wymaganym punkcie. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować jego dyskwalifikację.
 4. Obowiązuje limit czasu wynoszący 00:50:00 godziny, liczony od strzału startera pierwszego z biegów.
 5. Uczestnik, którzy nie ukończy biegu (wszystkie dystanse) do godz. 18:00 zobowiązany jest do przerwania biegu i niezwłocznego opuszczenia trasy.
 6. Uczestnik, który pozostanie na trasie po upływie czasu, o którym mowa w pkt. 4.4 Regulaminu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarany za łamanie przepisów ruchu drogowego zawartych w Kodeksie Drogowym.
 7. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, OSP i
 8. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego Uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
 9. Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play.
 10. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.
 11. Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 1. Zapisy/zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie firmy obsługującej pomiar czasu do której link znajduje się na stronie imprezy www.mocnapiatka.pl
 2. Organizator ustala limity uczestników:
  1. Bieg  i Nordic Walking – łącznie 140 zawodników
  2. O udziale Uczestników w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą. Za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe Organizatora.
  3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej. Na uregulowanie opłaty startowej Uczestnik od momentu rejestracji ma 7 dni. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne. Możliwość zapisu w dniu imprezy będzie tylko w przypadku niewyczerpania limitu.
  4. Stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:
   60 zł niezależnie od dystansu – w tym bieg na 5 km, Nordic Walking. Dzieci w rywalizacji Mocna Piątka Junior startują bezpłatnie. Płatności należy dokonywać poprzez system szybkich płatności online dostępny w procesie rejestracji. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.

Faktury:

 1. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Operatora zapisów na adres e-mail: biuro@funadcjatomali.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty;
 2. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Operatora zapisów na adres email: biuro@fundacjatomali.pl najpóźniej w miesiącu, w którym dokonano wpłaty;
 3. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu, na który ma zostać wysłana faktura. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane: „Faktura za Mocna Piątka Katowice”. Terminy wskazane w niniejszym punkcie wynikają z przepisów prawa. Zgłoszenia o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.

6. REZYGNACJA I PRZENIESIENIE NUMERU:

 1. W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, możliwe będzie do 25 września 2023 roku godz. 12.00. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: biuro@fundacjatomali.pl. Koszt przeniesienia numeru: 30 zł (płatne na wskazane w mailu konto – z dopiskiem „opłata za przeniesienie numeru”).
 2. Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować.

7. BIURO ZAWODÓW, PAKIETY

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów zlokalizowanego na ulicy Dworcowej w Katowicach. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
 3. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem biegu.
 4. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora (do pobrania ze strony internetowej www.mocnapiatka.pl na około dwa tygodnie przed biegiem). Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków
  oświadczenia/upoważnienia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.
 5. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają, m.in.:
  1. numer startowy,
  2. agrafki,
  3. chip pomiaru czasu
  4. kupon na posiłek po biegu,
  5. upominki od sponsorów i partnerów imprezy – o ile zostaną przekazane.

8. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

 1. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych brutto liczonych od strzału startera do przekroczenia linii mety. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu w oparciu o chipy zamocowane za pomocą opaski z rzepami do kostki u nogi.
 2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg oraz Nordic Walking otrzyma medal okolicznościowy.
 3. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
 5.  Kategoria generalna dotyczy tylko biegów. W marszu NordicWalking Organizator nie
  przewiduje klasyfikacji generalnej.
 6. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki i/lub nagrody rzeczowe.
 7. Klasyfikacje wiekowe – kobiet i mężczyzn:
  1. K1 / M1 – 16 – 29
  2. K2 / M2 – 30 – 39
  3. K3 / M3 – 40 – 49
  4. K4 / M4 – 50 – 59
  5.  K5 / M5 – 60+
 8. Nagrody w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych nie dublują się. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną..
 9. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do 7 dni po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 10. W przypadku, gdy łączna wartość nagrody Uczestnika przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

 1. Poprzez udział w Mocna Piątka i akceptacje powyższego regulaminy, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach imprezy, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora
  we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:
 2. utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych;
 3. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;
 4. rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:
  1. nadawania i reemitowania;
  2. wyświetlania;
  3. publicznego odtwarzania;
  4. publicznego wykonywania;
  5. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.
 6. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1.  Administrator danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja ToMali Zwycięzcy z siedzibą w Bojszowach (zwana dalej „Administratorem”), adres: ul. Świętego Jana 21, 43‑220 Bojszowy, e-mail: info@2fundacjatomali.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka by Dawid Tomala – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;
  3. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
 4. Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
  1. pracownikom i współpracownikom Fundacji ToMali Zwycięzcy posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji ToMali Zwycięzcy (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
  3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – art. 13 ust. 1 lit. f) RODO Fundacja ToMali Zwycięzcy nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w Mocna Piątka oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w Mocna Piątka dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
  6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Obowiązek podania danych – art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w Mocna Piątka jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w Mocna Piątka by Dawid Tomala.
  9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia dostęp do toalet.
 3. Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności
  cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.
 7. Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora, nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
 8. Uczestnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie zdyskwalifikowany. Za niedozwolone uznaje się:
  1. start Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,
  2. skracanie, zmienianie trasy,
  3. wykorzystanie jakichkolwiek urządzeń i pojazdów wspomagających Uczestnika w osiągnięciu wyniku,
  4. udział w zawodach z numerem startowym innego Uczestnika na zasadach innych niż opisane w niniejszym regulaminie (przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu Uczestników).
  5. Dopuszczenie się fazy lotu podczas chodu sportowego.
  6. Protesty dotyczące organizacji wydarzenia lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: biuro@fundacjatimali.pl do godziny od zakończenia biegu, czyli do godz. 19:00 3 września 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty w imieniu Organizatora rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie godziny od momentu wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami oficjalnymi.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie go przez Organizatora na stronie www.mocnapiatka.pl/regulamin. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres biuro@fundacjatomali.pl.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
  9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  10. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@fundacjatomali.pl.
  11. Wysłanie formularza rejestracyjnego lub złożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegać.
  12. Regulamin obowiązuje od dnia 02.07.2023 r.